Výročná správa LASY, s.r.o. 2020

 
Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2020
zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov
(novela č.MF/18008/2014-74 – FS č.10/2014; novela č. MF/14775/2017-74-FS č.17/2017)
 
Výročná správa registrovaného sociálneho podniku
v  zmysle   príslušných ustanovení  zákona č. 112/2018  z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o  zmene  a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.")
 

Článok I

Všeobecné údaje
 
1. Identifikácia účtovnej jednotky (názov, IČO, sídlo):
 
Názov: LASY, s.r.o.
IČO: 36766721
Sídlo: Hrdinov SNP 1712/6, 036 01  Martin
Adresa prevádzkárne: Hrdinov SNP 1712/6, 036 01  Martin
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: Zápis do obchodného registra: 20.04.2007
Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu  sídla  ani prevádzkarne,  ak túto má zapísanú v príslušnom  registri.
Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný
Dátum priznania štatútu:  15.05.2020
Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti:    
poradný výbor
Dátum zasadnutia prvého  poradného výboru - splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE):    22.05.2020                                                                  
Spôsob kreovania poradného výboru: voľby
 
RSP vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.
 
Počet zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:   1
 
RSP vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru.
 
RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená nenastali žiadne  zmeny v zložení poradného výboru.
 
RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený konkurz na majetok,  nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je v reštrukturalizácii a  nie je v likvidácii.
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nesplynul alebo sa nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nerozdelil.
 
 
 
2. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
Predmety činnosti RSP:
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil predmety činnosti.    § 27a ods. 2 písm. e)
Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu  spoločnosti je najmä: Spoločnosť sa venuje najmä prevádzkovaniu maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v rozsahu voľných živností, zásielkovému predaju, textilnej výrobe a výrobe bižutérie a suvenírov. Spoločnosť pri objednávaní, skladovaní, balení, výrobe a distribúcii tovarov zamestnáva aj osoby znevýhodnené a/alebo zraniteľné. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný cieľ dosahovania merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.
Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu: Percento zamestnaných  zvýhodnených a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení   zákona č. 112/2018  z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o  zmene  a doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.)
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,   nezmenil merateľný pozitívny sociálny vplyv.
 
Priebeh plnenia hlavného cieľa v roku 2020
1 - 12 mesiac
stav ku koncu mesiaca
% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP  
merateľný PSV splnený / nesplnený
1             
2             
3             
4             
5          3 100 splnený
6          3 100 splnený
7          3 100 splnený
8           3 100 splnený
9           3 100 splnený
10         3 100 splnený
11         3 100 splnený
12         3 100 splnený
 
Záver:
RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka splnil hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).
 
 
3.  Počet zamestnancov účtovnej jednotky:
1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:3
2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:3
-     z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca:   1
RSP plnil  podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.
 
4. Údaje o konsolidovanom celku – obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky: spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku, nakoľko neboli splnené podmienky konsolidácie
 

Článok II

Informácie o prijatých postupoch
 
1. Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:  účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude vo svojej činnosti pokračovať aj v nasledujúcom období.
 
2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:
 
Názov položky Spôsob oceňovania
Dlhodobý nehmotný majetok: Obstarávacia cena
Dlhodobý hmotný majetok: Obstarávacia cena
Dlhodobý finančný majetok: Neeviduje
Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Neeviduje
Vlastné pohľadávky: Menovitá hodnota
Kúpené pohľadávky: Neeviduje
Krátkodobý finančný majetok: Obstarávacia cena
Záväzky vrátane rezerv: Menovitá hodnota
Dlhopisy: Neeviduje
Pôžičky a úvery: Menovitá hodnota
Derivátové operácie: Neeviduje
 
3. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov:    Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby sa teda pre účtovné a daňové opisy rovnajú.
 
4. Zmeny účtovných  zásad  a zmeny účtovných  metód  s uvedením  dôvodu  týchto  zmien a vyčíslením ich  vplyvu  na  finančnú  hodnotu  majetku,  záväzkov,  základného  imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:      nemá náplň
 
5. Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve:       V priebehu roka 2020 bola účtovnej jednotke vyplácaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, nakoľko mala účtovná jednotka postavenie chráneného pracoviska. Za prvé dva štvrťroky 2020 boli refundované oprávnené náklady.  V účtovníctve bolo o dotácií účtované na účet 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti súvzťažne s účtom 346 Dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácia bola oceňovaná v menovitej hodnote. Od 05/2020 sa účtovná jednotka stala sociálnym podnikom a účtovnej jednotke bola vyplácaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin na mzdové náklady znevýhodnených a/alebo zraniteľných zamestnancov. 
 
6. Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne sa môže uviesť aj účtovanie nevýznamných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:            nemá náplň
 
7. Použitie účtovných zásad a účtovných metód:
RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojné účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.
RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP a to prostredníctvom tvorby analytických účtov.
      RSP nie je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom.
      Povinnosť auditu u RSP vzniká, ak:
1.príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200.000 € alebo
2.všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500.000 €
 
8. Údaje vykázané na strane aktív súvahy:
RSP v roku 2020 získal nasledujúci majetok z dotácie, nevrátenej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov:  nemá náplň
Popis majetku Spôsob nadobudnutia, resp. typ podpory zostatková cena k dátumu vyradenia / prevodu/ k 31.12. Vyradený z obchodného majetku ku dňu: Prevedený na iný RSP áno / nie Prevedený na inú spoločnosť ako RSP              áno / nie
           
           
 
9. Údaje vykázané na strane pasív súvahy:
RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.
RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemenil %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.
 
10. Údaje vykázané vo výnosoch:
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil servisné poukážky
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka využil zníženú sadzbu DPH (10%)
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nevyužil výhody pri verejnom obstarávaní
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka neprijal verejné prostriedky (ak nešlo  o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.
 
11. Údaje vykázané v nákladoch:
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, plnil obmedzenia v zmysle § 24 odsek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku nepresiahli:
1)      5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov  RSP a zároveň
2)      3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, pričom
3)      suma najvyššej mzdy neprekročila 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(podmienky boli  dodržané kumulatívne)
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nepresiahol obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP(obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase  plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).
 
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nevyplácal mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri  poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)
 
12. Údaje o daniach z príjmov:
RSP vyhlasuje, že využil  úľavu na dani z príjmu v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.
RSP úľavu na dani z príjmu využil v 100 % výške 1 825,73 €. Úľavu na dani z príjmu použil na:
1) dosiahnutie hlavného cieľa (podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o SE) v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.
                                                                                                                                                                                                               
13. Údaje o spriaznených osobách:
RSP spĺňa výnimku na odoberanie/dodávanie  tovarov a služieb od závislej osoby, ktorá nie je RSP v zmysle §24 odsek 5, písmeno a / b / c1 / c2 / d* zákona o SE.
RSP nedodával v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.
RSP neodoberal v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou. RSP splnil  obmedzenie obchodovania v zmysle §24 odsek 7 zákona o SE.
RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka,  nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby.
 

Článok III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
 
1. Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm:      nemá náplň
 
2. Informácie o záväzkoch, a to:
 
- celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:   nemá náplň
 
- celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov: nemá náplň
 
3. Informácie o vlastných akciách, a to najmä – dôvod nadobudnutia vlastných akcií, počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií a počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu. Počet a menovitá hodnota a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní:   nemá náplň
 
4. Informácia, či účtovná jednotka tvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov: účtovná jednotka v aktuálnom účtovnom období netvorila kapitálový fond, bol tvorený v minulom účtovnom období.
 
5. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky, a to:
 
a) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu,  dozorného  orgánu  a  iného  orgánu  účtovnej  jednotky,  a to v členení za jednotlivé orgány:  účtovná jednotka neposkytla členom štatutárneho orgánu žiadne druhy záruk alebo zabezpečení
 
b) pôžičkách  poskytnutých  členom  štatutárneho  orgánu,  dozorného  orgánu  a iného orgánu účtovnej jednotky a to - celková  suma  poskytnutých  pôžičiek  k poslednému  dňu  účtovného  obdobia v členení za jednotlivé orgány a celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány a celková  suma  odpustených  pôžičiek  a odpísaných  pôžičiek  k poslednému  dňu účtovného obdobia v
členení za jednotlivé orgány:   účtovná jednotka neposkytla členom štatutárneho orgánu žiadne pôžičky
 
c) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby:  nemá náplň
 
d) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely
členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať:   nemá náplň
 
6. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, a to:
 
a) celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky, napríklad povinnosti nájomcu vyplývajúce z operatívneho prenájmu, z uzatvorených zmlúv na poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré ešte neboli poskytnuté, finančné povinnosti vyplývajúce z licenčných a koncesionárskych zmlúv s uvedením sumy poplatku za celé zostávajúce obdobie platnosti zmluvy:   nemá náplň
 
b) celkovej sume významných podmienených záväzkov, ktorými sa rozumie možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti  a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:   nemá náplň
 
c) opise významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov, a to celkovej sume významných finančných povinností a významných podmienených záväzkoch voči dcérskej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom:  nemá náplň
 
d) opise významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:   nemá náplň
 
7. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:
RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk 6 569,94 EUR
z ktorého 100 % po zdanení použije v zmysle základného dokumentu nasledovne:
na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, a to konkrétne:
- na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného PSV
- na vytvorenie ostatného kapitálového fondu.
 
8. RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nemal nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.
 
9. RSP malo v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nasledujúce príjmy v členení podľa zdrojov:
Príjmy z podnikateľskej činnosti:  259 234 EUR
Príjmy z verejných zdrojov: 16 313 EUR
 
10. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené práce poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti sa uvedú aj informácie o
a) všetkých formách prijatej náhrady,
b) účtovných zásadách použitých pri priraďovaní nákladov a výnosov,
c) organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach,
d) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.
UJ má náplň, dochádza k spojeniu výročnej správy RSP a poznámok k účtovnej závierke.