VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Základné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou LASY s. r. o. (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu umiestneného na internetovej stránke www.paradnedarceky.sk (ďalej len „obchod“). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Predávajúci

LASY s. r. o. so sídlo Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, zastúpená  konateľom  Tomášom Laščekom, BSBA, IČO: 36766721, firma je zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 18869 / L, DIČ: 2022365950, IČ DPH: SK 2022365950, ktorá sa orientuje na predaj rôznych darčekov.

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
Za spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov poskytne predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.
Za podnikateľa sa považuje:
 • kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania. Právne vzťahy predávajúceho a podnikateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami ani  zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Elektronická objednávka

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a o celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky.
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu, pokiaľ ešte zásielka nebola vyexpedovaná. V prípade, že už zásielka bola vyexpedovaná, je možné sa po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnúť na jej stornovaní. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o stornovaní objednávky e-mailom.
 

Kúpna zmluva


Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.  Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
Tieto podmienky sú dostupné na internetových stránkach elektronického obchodného domu na adrese http://www.paradnedarceky.sk/obchodne-podmienky/, a preto je kupujúcim umožnená ich archivácia a reprodukcia.
V prípade nákupu tovaru alebo služieb spotrebiteľom je týmto obchodným podmienkam nadriadený zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
 

Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom
Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z. z..
Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet. Vrátenie tovaru nesmie byť formou dobierky!
Ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
 • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci,
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z.,
 • Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z.. alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety,
 • Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.  

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.,
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar doručený.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy pri objednávke nad 80,- EURO, kde bola pre zákazníka doprava pri doručení objednávky zdarma a bola teda uhradená odosielaateľom, bude táto suma za poštovné odpočítaná od sumy za vrátený tovar.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie  tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynulej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Situácia, kedy ste sa rozhodli zakúpený tovar vrátiť alebo vymeniť v zákonnej lehote.
Môžete žiadať výmenu za inú veľkosť do 14 dní od obdržania tovaru.
Vrátený tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebenia a musí byť späť zaslaný po predchádzajúcej dohode v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu spolu s dokladom o jeho kúpe.

     Prosím, napíšte nám email na
lasy@lasy.sk ohľadom Vášho rozhodnutia vrátiť tovar.
     VRÁTENIE TOVARU ZARIADIME prepravnou spoločnosťou DHL. (NEPOSIELAJTE PROSÍM POŠTOU).
     Cena dopravy za takto vrátený tovar je 2,95, -. Náklady spojené so zaslaním tovaru nesie zákazník.
    
Týmto spôsobom ušetríte čas, ktorý by ste potreboval / a na to, aby ste zaniesol / a balíček na poštu a máte istotu, že sa Vaše zásielka určite doručí.

 

Dodacie podmienky a termíny


Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar dodá predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (prepravné služby) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (v závislosti od dostupnosti tovaru), po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalu zásielky). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Alkoholické nápoje, ako napr. darčekové vína, sú osobám mladším 18  rokov nepredajné.
 

Platobné podmienky


Možnosti platby:
 • Platba vopred bankovým prevodom,
 • Na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre, zálohovej faktúre alebo pri vytvorení objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo pri cene objednávky vyššej ako 100 Eur požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo), ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
 

Záručné podmienky a doklady


Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad (zasiela sa spoločne s tovarom).
Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo za závady spôsobené pri výrobe.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru zmocnená.
Záručné podmienky na tovar sú bližšie špecifikované Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
 

Bezpečnosť a ochrana informácií


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania a tel.čísla). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 

Prevádzková doba:


Objednávky cez internetový obchod na internetovej www.paradnedarceky.sk – 24h denne, 7 dní v týždni.
 

Ceny


V internetovom obchode sú vždy uvedené aktuálne a platné ceny.
Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke.
Náklady na dodanie tovaru, ktoré  je kupujúci povinný zaplatiť súčasne s úhradou kúpnej ceny tovaru, predstavuje:
a/ poplatok 2,95 € za prepravu tovaru pri platbe vopred prevodom na účet  prostredníctvom kuriérskej služby
b/ poplatok 3,95 € za prepravu tovaru pri platbe na dobierku prostredníctvom kuriérskej služby
c/ poplatok 0 € - za prepravu tovaru v celkovej hodnote nad 80,- €.
 

 Pravidlá akcie - Koleso šťastia
 

1. Každý účastník akcie môže točiť každý deň iba raz.
2. Súťažné výhry sa budú po dobu akcie meniť.
3. Darček z kolesa šťastie je možné kedykoľvek nahradiť iným darčekom bez udania dôvodov.
4. Za neuplatnené zľavové kódy nie je možné  vrátiť finančnú hotovosť alebo sa inak dožadovať preplateniu nevyužitej výhry.
5. Zľavové kódy sa uplatňujú v e-shope paradnedarceky.sk
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu

 

Záverečné a prechodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak,
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky,
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi,
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky,
 • Aktuálne obchodné podmienky nadobudli platnosť 12.7.2016.

 
Zákaznická podpora
Neviete si rady s výberom tovaru? Potrebujete odbornú radu? Neviete, ako vybraný tovar objednat?
Sme tu pre Vás. Neváhejte nás kontaktovať.

  Email: obchod@lasy.sk -  24h denne, 7 dní v týždni.
                           Tel: 0908 596 731 - v pracovných dňoch od 9.00 hod.do 16.30 hod.
 
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Obchodný dom: PARADNEDARČEKY.SK  
Prevádzkovateľom parádnedarčeky.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je společnost Lasy, s.r.o.
Sídlo: Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČO predávajúceho: 36766721
Internetová stránka eshopu: www.paradnedarceky.sk
Emailová adresa predávajúceho: obchod@lasy.sk
Telefón predávajúceho: 00421 908 596 731 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oznamujem, že týmto v zákonnej lehote 14 dní odstupujem od  zmluvy:
 
Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Názov tovaru:
Dátum objednania tovaru (uzatvorenie kupnej zmluvy):
Dátum prijatia  tovaru:
 
Meno a priezvisko kupujúceho:
Adresa bydliska kupujúceho:
Emailová adresa kupujúceho:
Kontaktný  telefón kupujúceho:
Kúpna cena tovaru:
Kúpna cena bola uhradená  spôsobom:
Prosím o vrátenie kúpnej ceny na účet číslo:
 
Dôvod odstúpenia: (nie je nutné vyplňovať)
 
 
 V ……………… dne …………….
 
 
                                                                                   podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 
 
 
 
 
 
V okamihu, keď kupujúci v systéme Dárek.cz klikne na odkaz "Dokončiť objednávku" umiestnený pod formulárom objednávky, má predávajúci za to, že zo strany kupujúceho boli tieto Obchodné podmienky riadne preštudované a sú tak bezvýhradne akceptované a podľa vôle kupujúceho sa stávajú súčasťou dohody strán v budúcej kúpnej zmluve.

...
Prosím čekejte, za chvíli budete přesměrováni
na Vámi požadovanou stránku...